Przejdź do treści
1
2
3
Pasowanie_2021
11_listopada
Spotkanie
Dzień Ziemi
Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja
Przejdź do stopki

Stara szkoła

Treść

Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Strzyżewskim jest starym budynkiem z lat dwudziestych. Po wojnie budynek szkoły doraźnie remontowano, ale jego stan techniczny szybko się pogarszał. Na przełomie lat 70 i 80-tych przeprowadzono modernizację obiektu szkoły- do wyremontowanego starego budynku dobudowano drugi i oba połączono przewiązką.


W starym budynku szkoły na parterze znajdują się 3 sale lekcyjne, zastępcza sala gimnastyczna, szatnia oraz łazienka. Na piętrze są 3 sale lekcyjne dla uczniów klas I – III, kancelaria, łazienka i szatnia dla uczniów klas młodszych. Parter drugiego budynku zajmuje oddział przedszkolny, szatnia i łazienka dla oddziału przedszkolnego, sekretariat, kuchnia i kotłownia. Natomiast na piętrze jest pokój nauczycielski, pracownia komputerowa, biblioteka, łazienka i pomieszczenie socjalne dla sprzątaczek. Szkoła jest zadbana, ukwiecona, na korytarzach wiszą estetycznie wykonane gazetki – jest kolorowo i przytulnie.
Większość nauczycieli ma duże doświadczenie pedagogiczne, a wszyscy – bardzo życzliwe podejście do uczniów. W szkole panuje niemal rodzinna atmosfera, co jest także skutkiem zmniejszającej się liczby uczniów w poszczególnych klasach.
Podstawą naszego systemu wychowawczego są słowa Matki Teresy z Kalkuty: „Nie możemy zrobić nic wielkiego – za to małe rzeczy z wielką miłością”.
Wychowanie ma miejsce podczas wszystkich zajęć szkolnych i pozaszkolnych. Wszyscy pracownicy szkoły (nie tylko nauczyciele) są wychowawcami – wychowują swoją osobowością i zachowaniem wspierając w tym procesie rodziców.
Rodzice są partnerami szkoły, współdecydują o treściach programu wychowawczego i programu profilaktyki, są odbiorcami informacji szkoły o realizacji przyjętych programów i bezpośrednimi obserwatorami ich efektów.
Nasza szkoła w ścisłej współpracy z domem rodzinnym ma za zadanie wychowanie powierzonych naszej opiece uczniów na ludzi, których cechuje:
- zdolność do samodzielnego myślenia, samopoznania, samowiedzy i samowychowania; szacunek dla prawdy, postępowanie zgodne z chrześcijańskim systemem wartości,
- wysoki ( na miarę własnych możliwości) poziom wiedzy i umiejętności,
- wysoka kultura osobista,
- pozytywne nastawienie wobec innych, życzliwość, wrażliwość na cudzą krzywdę, odpowiedzialność za drugiego człowieka, budowanie więzi między pokoleniami ( uczeń – nauczyciel, dzieci – rodzice, wnuki – dziadkowie ),
- umiejętność dokonywania świadomych i odpowiedzialnych wyborów,
- tolerancja i szacunek wobec ludzi o innych poglądach, rasach, wyznaniach, językach i kulturach, otwartość na procesy integracyjne Europy,
- miłość i szacunek do Ojczyzny – poznawanie jej historii, kultury i tradycji; kultywowanie obrzędów i tradycji własnego regionu, własnej rodziny,
- rozważne korzystanie z zasobów środowiska naturalnego – odkrywanie jego piękna i tajemnic, prowadzenie zdrowego stylu życia,
- szacunek dla pracy – nauki, uczciwość, rzetelność, aktywność społeczna, ofiarność, bezinteresowność.
Uczniowie bardzo chętnie i systematycznie uczęszczają do naszej szkoły. W ubiegłym roku szkolnym uczniowie uzyskali ze sprawdzianu w klasie VI wyniki wyższe od średniej gminy, powiatu, województwa i kraju, a średnia frekwencja w szkole wyniosła 94,65%. Biorą udział w konkursach, zajęciach pozalekcyjnych organizowanych przez nauczycieli naszej szkoły co również sprzyja kształtowaniu właściwej postawy wychowawczej oraz wysokiemu poziomowi imprez i uroczystości szkolnych, godnemu reprezentowaniu szkoły na zewnątrz. Uczestniczą w imprezach kulturalnych wyjeżdżając do Krakowa, Tarnowa, Gorlic do kina, teatru, muzeum. Co roku biorą udział w uroczystościach religijno – patriotycznych w Dąbrach, składają kwiaty, palą znicze. Biorą udział w akcjach charytatywnych, pomagając najbiedniejszym lub chorym ludziom.
Mamy również swój dekalog nauczyciela – wychowawcy, który bardzo pomaga nam w trudnej pracy pedagoga:
1.    Działać na serce przez miłość, na rozum przez przekonanie, uspokajać swoim spokojem.
2.    Zachęcać, a nie zniechęcać – pobudzać do działania, aktywności, kreatywnego myślenia, wiary we własne siły.
3.    Cieszyć się z osiągnięć swoich podopiecznych, czerpać z nich siły do dalszej pracy.
4.    Być mediatorem – pośredniczyć między szkołą, domem, środowiskiem lokalnym.
5.    Dążyć do kompromisu – widzieć sprawę oczyma nie tylko nauczyciela, ale także ucznia.

Przyjazna atmosfera, otwartość, gotowość do dialogu, umiejętność słuchania drugiej strony, to podstawowe zasady prawidłowej  i twórczej współpracy między szkołą, a rodzicami.

78846