Przejdź do treści
1
2
3
Pasowanie_2021
11_listopada
Spotkanie
Dzień Ziemi
Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja
Przejdź do stopki

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Treść

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

(stan prawny od 25 maja 2018 r.)

Inspektorem Ochrony Danych jest Katarzyna Gruszka, z którą w celu realizacji swoich praw wynikających z RODO może się Pani/Pan skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: katarzyna.gembalska@cbi24.pl, tel. 575002620.

Zastępcą Inspektora Ochrony Danych jest Magdalena Waligóra, z którą w celu realizacji swoich praw wynikających z RODO może się Pani/Pan skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: magdalena.waligora@cbi24.pl, tel. 575002620.

 
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) dyrektor szkoły informuje, że:

a) administratorem przetwarzanych danych osobowych jest:
Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Strzyżewskim, adres: Rzepiennik Strzyżewski 402,
33-163 Rzepiennik Strzyżewski

b) dane kontaktowe z administratorem danych osobowych:
tel. 146530014
email: szkola@sprzepiennikstrzyzewski.edupoczta.pl

c) dane osobowe dzieci, uczniów oraz rodziców lub opiekunów prawnych będą przetwarzane w celu: realizacji zadań publicznych i obowiązków wynikających z ustaw oraz obowiązków statutowych szkoły, również na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą m.in. zadania związane z działalnością prowadzoną przez szkołę tj. promocyjną, integracyjną, konkursową a także jej organu prowadzącego.

d) podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: od 25 maja 2018 r. na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO, a także na podstawie ustawy o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) lub ustawy z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ochrony danych osobowych (w kwestiach nieuregulowanych w RODO); do dnia 24 maja
2018 r. art. 23 ust.1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.)

e) odbiorcą danych osobowych może być m.in.: uprawniony na podstawie przepisów prawa czy też umowy podmiot przetwarzający, organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa, a także inne statutowe jednostki organizacyjne Gminy Rzepiennik Strzyżewski w zakresie wsparcia szkoły w sferze promocji
i informacji o jej działalności – na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą;

f) administrator danych osobowych nie będą przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

g) okres przetwarzania danych osobowych:
- związanych z wypełnieniem obowiązku prawnego, ustawowego będą usunięte w terminach 
przewidzianych w obowiązujących szkołę przepisach krajowych dotyczących archiwizacji. - na podstawie udzielonej zgody będą usuwane po ich wykorzystaniu dane osobowe zamieszczone na stronach internetowych, portalach społecznościowych, w celach informacyjnych, promocyjnych, archiwalnych - zostaną usunięte na żądanie osoby, której dotyczą.

h) każdemu kto powierza dane osobowe Szkole przysługuje prawo:
- dostępu do swoich własnych lub dziecka danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia udostępniania w przypadkach określonych w art. 18 RODO lub usunięcia,
- prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO w przypadku gdy dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO,
- do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO.

i) w trakcie przetwarzania danych osobowych przez szkołę nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji bądź profilowania tj. decyzje nie zapadają automatycznie i nie buduje się żadnych profili osób, których dane osobowe dotyczą.

74613