Przejdź do treści
1
2
3
Pasowanie_2021
11_listopada
Spotkanie
Dzień Ziemi
Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja
Przejdź do stopki

Deklaracja Dostępności

Wstęp

Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Strzyżewskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego https://sprzepiennik.iap.pl/.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2010-05-06.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-27.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wyłączenia:

  • część plików nie jest dostępna cyfrowo,
  • dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidomych,
  • nie wszsytkie elementy nietekstowe, takie jak zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony posiadają opis alternatywny.

Analiza o nadmiernym obciążeniu:

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-15

Data aktualizacji deklaracji: 2024-03-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Imię i nazwisko osoby kontaktowej: Magdalena Brzeżańska

E-mail osoby kontaktowej: mb@sprzepiennikstrzyzewski.edupoczta.pl

Numer telefonu osoby odpowiedzialnej: 146530014

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich..

Nazwa organu odwoławczego: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Strzyżewskim

Adres organu odwoławczego: Rzepiennik Strzyżewski 402 33-163 Rzepiennik Strzyżewski

Adres e-mail organu odwoławczego: szkola@sprzepiennikstrzyzewski.edupoczta.pl

Telefon organu odwoławczego: 146530014

Dostępność architektoniczna

  1. Do budynku prowadzą 2 wejścia: od strony zachodniej - od boiska szkolnego i od strony południowej - drogi wojewódzkiej 980. Aby wejść do budynku wejściem głównym (od strony zachodniej) należy pokonać 4 stopnie oraz drzwi wejściowe otwierane ręcznie. Wejście od strony południowej to konieczność pokonania 3 schodów oraz drzwi otwieranych ręcznie.
  2. Budynek jest parterowy z częścią dwupoziomową - brak jest windy, w korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.
  3. Przy schodach wejściowych od strony zachodniej znajduje się podjazd, w budynku nie ma innych pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp. Szkoła posiada toaletę dostosowaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz schodołaz, dzięki któremu jest możliwość przemieszczania sie osób na wózkach inwalidzkich na piętro.
  4. Przy szkole znajduje się parking z wydzielonymi 2 miejscami dla osób niepełnosprawnych.
  5. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.
  6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku są oznaczenia w alfabecie brajla, brak oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  7. W sekretariacie jest pętla indukcyjna  - system wspomagania słuchu u osób niedosłyszących lub niesłyszących.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

74572